آسانسور و اجزای آن

سر خوردگی سیم بکسل آسانسور
برای تست میزان سر خوردگی سیم بکسل ها بر روی فلکه گیربکس، باید ابتدا از بالانس بودن کابین آسانسور و کادر وزنه تعادل مطمئن بود.
در صورتیکه از بالانس بودن این دو مطمئن باشیم می توان تست سرخوردگی سیم بکسل آسانسور را انجام داد.
روش تست بالانس کابین و قاب وزنه تعادل آسانسور:
در شرایطی که کابین دارای ظرفیتی معادل نصف بار نامی باشد را با  قاب وزنه تعادل در وسط چاه به صورتی قرار می دهیم که دقیقا” کابلشو سیم بکسل های کابین و کادر وزنه تعادل مقابل هم و در یک خط تراز باشند.
سپس آسانسور را درحالت رویزیون قرار دادهاهرم ترمز گیربکس را به آرامی کشیده و ترمز را آزاد می کنیم.
با کشیدن اهرم ترمز را آزاد و فلکه موتور را به چپ و راست می چرخانیم
در این حالت باید کابین و قاب وزنه آسانسور هیچ حرکتی نکند و همچنان ثابت در محلی که توقف کرده بمانند.پس از این مرحله به آرامی با چرخاندن فلکه موتور به یک سمت (اگر فلکه را به سمت راست بگردانیم، باید کابین به سمت پائین حرکت کند، و اگر به سمت چپ بچرخانیم، کابین به سمت بالا حرکت می کند و در هر دو حالت قاب وزنه نیز به جهت عکس حرکت خواهد کرد.)
اگر فشارحرکت و چرخاندن فولی موتور در هر دو جهت مشابه و برابر و یکنواخت باشد، و کابین یا قاب وزنه به آرامی شروع به حرکت به سمت پائین نمایند، نشان از بالانس آنها می باشد، اما اگر با کمترین فشار دست فولی، یکی از آنها به راحتی حرکت کند و دیگری  به سختی و با فشار فولی،  بالانس اشکال دارد.
هر کدام سریعتر حرکت نماید سنگین تر از دیگری است و بالانس نمی باشد.
لذا ابتدا باید از بالانس بودن کابین و قاب وزنه تعادل مطمئن شد و پس از اطمینان از بالانس بودن آنها، تست سر خوردگی سیم بکسل به شرح زیر را آغاز کرد.
کابین را بدون بار و مسافر به آخرین طبقه هدایت کنیم پس اینکه کابین در آخرین ایستگاه متوقف شدبوسیله ماژیک یا  هر وسیله ای که بشود روی سیم بکسل ها و فلکه گیربکس با کشیدن یک خط سرتاسری علامتگذاری کرد، نشانه گذاری کنیم.
خط سراسری روی سیم بکسل ها و فلکه گیربکس می کشیم.

آسانسور گلبام صنعت پارس
ارسال دیدگاه